Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraI CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"

11-13 kwietnia 2008, Wrocław

DEKLARACJA KOŃCOWA


My, uczestnicy ogólnopolskiego Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego zgromadzeni we Wrocławiu odwołujemy się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia polskiego "Sierpnia" i "Solidarności". Jako spotkanie stowarzyszeń, związku zawodowego „Solidarność”, Kościołów, samorządowców, fundacji, ruchów, mediów, inicjatyw i grup nieformalnych, przedstawicieli przedsiębiorców, świata nauki- osób działających na rzecz dobra wspólnego chcemy służyć budowie sprawiedliwości społecznej w swoich społecznościach. Inspirację dla swoich  działań czerpiemy z chrześcijańskiej nauki społecznej i społecznego nauczania Kościoła Katolickiego.

Uważamy za encykliką „Centesimus annus”, że nauka społeczna sama w sobie ma wartość narzędzia ewangelizacji: głosi ona Boga i tajemnicę zbawienia w Chrystusie każdemu człowiekowi i z tej samej racji objawia człowieka samemu sobie. Podejmuje zagadnienia najistotniejsze dla życia społecznego dotyczące rodziny, wychowania, kultury, życia gospodarczego, szacunku do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wprost odwołujemy się do podstawowych zasad życia społecznego: solidarności, pomocniczości i dobra wspólnego. Praktykując te zasady tylko wtedy będziemy kształtować i realizować prawdziwie wspólnotową wizję współdziałania ludzi.

Jako środowiska działające z inspiracji chrześcijańskich chcemy wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszych małych ojczyzn, Polski i jednoczącej się Europy. Jesteśmy przekonani, że naszym najpilniejszym zadaniem jest budowanie Wspólnoty opartej na etosie służby w życiu publicznym, na wzajemnym zaufaniu i szacunku, na codziennej praktycznej współpracy. Za metodę budującą trwałą wspólnotę uznajemy dialog społeczny i obywatelski.

Postanawiamy tworzyć platformę współpracy dla rozwiązywania konkretnych problemów społecznych. Będziemy chronić godność osoby ludzkiej i  rodziny. Będziemy zabiegać o integralność kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Będziemy zabiegać o solidarny rozwój gospodarczy i godną pracę. Będziemy zapobiegać biedzie i wykluczeniu społecznemu. Będziemy dbać o powszechność i różnorodność mediów promujących wartości personalizmu. Będziemy dbać o rozwój  wspólnot lokalnych, regionalnych, wspólnoty narodowej i wspólnoty europejskiej.

Zobowiązujemy się do kontynuowania idei Chrześcijańskich Tygodni Społecznych. Chcemy, by idea Tygodni na stałe wpisała się w debatę publiczną o Polsce, wyzwaniach Unii Europejskiej i współczesnego świata. Będziemy promować idee Tygodnia wśród naszych środowisk i społeczności lokalnych. Będziemy wspólnie zabierać głos w ważnych sprawach życia społecznego.

My, ludzie wiary, pragniemy wspólnie budować przyszłość i zmieniać świat.

Deklarujemy, że spotkamy się za rok.

Uczestnicy Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Wrocław,  13.04.2008.


Deklaracja Końcowa -PDF

Media o Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym

 strzałka do góry