Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Solidarność dla przyszłości"

22-24 maja 2009

DEKLARACJA KOŃCOWALublin, 22- 24 maja 2009

My, uczestnicy ogólnopolskiego II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego zgromadzeni w Lublinie odwołujemy się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia polskiego "Sierpnia" i "Solidarności". Jako spotkanie organizacji chrześcijańsko - społecznych, związku zawodowego „Solidarność”, przedstawicieli samorządów, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, świata nauki - osób działających na rzecz dobra wspólnego i solidarności chcemy służyć budowie sprawiedliwości społecznej w swoich społecznościach. Inspirację dla swoich działań czerpiemy ze społecznego nauczania Kościoła Katolickiego.

Uważamy za encykliką „Centessimus annus”, że nauka społeczna sama w sobie ma wartość narzędzia ewangelizacji: głosi ona Boga i tajemnicę zbawienia w Chrystusie każdemu człowiekowi i z tej samej racji objawia człowieka samemu sobie. Podejmuje zagadnienia najistotniejsze dla życia społecznego dotyczące rodziny, wychowania, kultury, życia gospodarczego, szacunku do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wprost odwołujemy się do podstawowych zasad życia społecznego: solidarności, pomocniczości, wspólnotowości i dobra wspólnego.

Wracamy do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 30 laty po raz pierwszy stanął na naszej ziemi jako orędownik wolności i solidarności wzywając: „Solidarność — to znaczy: jeden i drugi. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.”

Jako środowiska działające z inspiracji chrześcijańskich chcemy wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszych małych ojczyzn, Polski i jednoczącej się Europy. Jesteśmy przekonani, że naszym najpilniejszym zadaniem jest budowanie wspólnoty opartej na etosie służby w życiu publicznym, na wzajemnym zaufaniu i szacunku, na codziennej praktycznej współpracy i solidarności. Za metodę budującą trwałą wspólnotę uznajemy dialog społeczny i obywatelski. Polska potrzebuje dla rozwoju zaufania i współpracy.

Postanawiamy rozwijać platformę współpracy dla rozwiązywania konkretnych problemów społecznych. Będziemy chronić godność osoby ludzkiej i rodziny. Będziemy zabiegać o integralność kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Będziemy zabiegać o solidarny rozwój gospodarczy i godną pracę. Będziemy zapobiegać biedzie i wykluczeniu społecznemu. Będziemy dbać o powszechność i różnorodność mediów promujących wartości personalizmu.

Zobowiązujemy się do kontynuowania idei Chrześcijańskich Tygodni Społecznych. Chcemy, by idea Tygodni na stałe wpisała się w debatę publiczną o Polsce, wyzwaniach Unii Europejskiej i współczesnego świata. Będziemy promować idee Tygodnia wśród naszych środowisk i społeczności lokalnych. Będziemy wspólnie zabierać głos w ważnych sprawach życia społecznego.

Pragniemy wspólnie budować przyszłość i zmieniać świat.

Deklarujemy, że spotkamy się za rok.

Uczestnicy II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Lublin, 24. 05. 2009Deklaracja końcowa /MS Word/
Deklaracja końcowa /PDF/ strzałka do góry