Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"O godność człowieka i ład społeczny"

23-25 maja 2013
miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14) Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

DZIEŃ DRUGI - 24 MAJA 2013


Otwarcie wystawy „…by czuć się Polakiem.”
Papież Jan Paweł II do Polaków i Polonii na świecie
Hol Gmachu Głównego KUL

Otwarcie IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

Chcę wyrazić radość, że IV Chrześcijański Tydzień Społeczny powrócił do Lublina, powrócił na uniwersytet, w którym przez 24 lata wykładał Jan Paweł II i nieustannie przypominał nam o tym, że fundamentem ładu społecznego, fundamentem pokoju między narodami i ludźmi jest uznanie godności człowieka

- Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik , Metropolita Lubelski
Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL - Prorektor ds. Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Fel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Marian Król – Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Aktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków

Poprzez nowe prądy, liberalizm, konsumpcję, te wartości człowieka są troszeczkę poniżane, zapominane. Bardziej kładzie się nacisk na mieć niż być. I dlatego w sposób szczególny Kościół powinien otoczyć troską współczesnego człowieka

- Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski,

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki , Metropolita Lwowski,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego
Norbert Szczepański - Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – Dyrektor Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Aktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków

Fragment wykładu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego.

Jan Paweł II odznaczał się wyjątkową aktywnością w dziedzinie społecznego nauczania. Charakteryzowało się ono nie tylko częstotliwością zabierania głosu na tematy społeczne, ale także głębią, zaangażowaniem i dawaniem osobistego świadectwa. Już w Częstochowie, 5 kwietnia 1979 roku na plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, Jan Paweł II zachęcał: „Nie należy się wstydzić – jak to często niestety bywa – nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych”.

Do istotnych tematów tego nauczania, które ciągle pozostają aktualnymi, jest problem rozumienia człowieka, sposób myślenia o nim, który intencjonalnie zawarty jest w trosce Papieża, by reagować na „błąd antropologiczny” nadal tkwiący mocno we współczesnej nauce społecznej.

Encyklika Laborem exercens, w której pojawia się sformułowanie „błąd antropologiczny”, to przede wszystkim przypomnienie o człowieku jako podmiocie pracy. Jan Paweł II przywołując „ewangelię pracy” (fakt, że Chrystus większą część życia poświęcił pracy przy warsztacie ciesielskim) podkreśla, że o wartości pracy nie świadczy rodzaj wykonywanej czynności, lecz to, że wykonuje je osoba. Źródłem więc godności pracy jest jej wymiar podmiotowy, a nie przedmiotowy. Perspektywa człowieka jest jedyną właściwą dla określenia godności ludzkiej pracy. Z niej też wynika zasada pierwszeństwa pracy przed kapitałem, który ma kluczowe znaczenie dla ustrojowych rozwiązań, w których zachowuje się regułę prywatnej własności środków produkcji lub też jest ona radykalnie ograniczona.

Jan Paweł II nazwał pracę dobrem człowieka, „przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka”, a także poniekąd „bardziej staje się człowiekiem”. Wyzysk i alienację pracy rodzą nie materialne podstawy gospodarki społecznej, lecz nieprzestrzeganie w sferze organizacji życia społecznego zasad moralnych. Każda próba redukcji człowieka do roli wykonawcy projektów wszechwiedzących planistów (ekonomicznych czy ideologicznych) jest atakiem na osobę ludzką, jest formą „błędu antropologicznego”. Wyrazem tego błędu jest także traktowanie pracy jako „towaru” lub „anonimowej siły” potrzebnej dla produkcji.


Nauczanie Jana Pawła II brzmiało wyraziście i było postrzegane jako szczególnie skuteczne. Świadczyły o tym liczne przemiany społeczne, które dokonywały się w Polsce i na świecie w trakcie trwania jego pontyfikatu. Zmiany w Polsce pokazały innym, że są możliwe w każdym innym miejscu. Nauka Papieża na temat człowieka i jego wolności implikowała potrzebę wolności społecznej, konieczność zachowania jego godności, co nie dopuszczało do zaakceptowania totalitaryzmu.

Już dawno zauważono, że istnieją dwa sposoby duszpasterzowania i dwa rodzaje duszpasterskiej odwagi. Jest odwaga uświadamiania człowiekowi jego słabości i grzechów, demaskowania jego słabości i wad, krytykowania ich. Wynika ona z prostej potrzeby reagowania na zło świata. Jest też drugi rodzaj odwagi, która polega na tym, że nie zamykając oczu na zło świata i grzeszność człowieka, naucza się odważnie o dobroci Boga i godności człowieka, wierząc, że słuchacze zachwycą się prawdą, która ma wyjątkowy walor, gdyż tylko ona wyzwala.

Aktualność przesłania społecznego Jana Pawła II polega na tym, że było ono jedynie oceną bieżących wydarzeń i zjawisk społecznych, lecz pozytywnym wykładem prawdy, która ciągle jest aktualna. Nieustanne zmaganie się współczesności z definicją człowieka i z koniecznością obrony jego godności, czyni myśl Jana Pawła II ciągle aktualną i potrzebną jako źródło nowych natchnień w tej kwestii.Jakiej Polski chcemy?
Prof. Piotr Gliński – socjolog, PAN, Uniwersytet w Białymstoku
Paweł Kukiz – wokalista, Lider Ruchu Obywatelskiego na rzecz „Jednomandatowych Okręgów Wyborczych”, Platforma Oburzonych
Dr Jarosław Gowin – b. Minister Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska, poseł RP
Marian Piłka – polityk i działacz społeczny, Prawica Rzeczypospolitej
Paweł Kowal – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska Jest Najważniejsza


Prof. Piotr Gliński

– socjolog, PAN, Uniwersytet w Białymstoku

„Musimy zdefiniować wspólne wartości. Powinniśmy odbudować wspólnotę i rozliczyć PRL. Potrzebna nam jest uczciwa komunikacja społeczna, debata publiczna. Mamy słabo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie i partycypację. Trzeba dokonać reindustrializacji i bronić polskiej marki.”Dr Jarosław Gowin

– b. Minister Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska, poseł RP

„Chcę Polski zamożnej. Chcę rozumnego patriotyzmu gospodarczego, Polski bezpiecznej. Ważna jest polityka Jagiellońska i jej kierunek wschodni. Chcę Polski sprawiedliwej i wiernej samej sobie”.

Paweł Kowal

– Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska Jest Najważniejsza

„Kształt sejmu RP i wielu instytucji publicznych został uchwalony w KC, to państwo przejściowe. Nasz kraj jest aktywny poniżej swoich możliwości. Partie nie są rozliczane z wydatków. Powinniśmy wesprzeć klasę średnią. Kluczowe są rodzina, praca i mieszkanie”.Paweł Kukiz

– wokalista, Lider Ruchu Obywatelskiego na rzecz „Jednomandatowych Okręgów Wyborczych”, Platforma Oburzonych

„Powinno być tak, że naród sam wybiera ordynację wyborczą. U nas nie ma typowego trójpodziału władzy. Można to rozwalić jednym sposobem- JOW. Patriotyzm to tak żyć, by zostawić po sobie to, by nasze dzieci mogły żyć z tego, co po sobie zostawimy”.

Kuluary

RELACJE : DZIEŃ 1 ; DZIEŃ 2 ; DZIEŃ 3Patronat honorowy nad V Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął
J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

budzikORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry