Chrześcijański Tydzień Społeczny 


  • CHTS

    CHRZEŚCIJAŃSKI
    TYDZIEŃ SPOŁECZNY

    Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

  • CHTS

    CHRZEŚCIJAŃSKI
    TYDZIEŃ SPOŁECZNY

    Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

  • CHTS

    CHRZEŚCIJAŃSKI
    TYDZIEŃ SPOŁECZNY

    Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

  • CHTS

    CHRZEŚCIJAŃSKI
    TYDZIEŃ SPOŁECZNY

    Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

  • CHTS

    CHRZEŚCIJAŃSKI
    TYDZIEŃ SPOŁECZNY

    Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraKOMITET ORGANIZACYJNY

Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego tworzą:KUL KUL EDS-FNS SOLIDARNOŚĆ


Caritas Polska

www.caritas.pl

Caritas – jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku[1]. Odwołuje się tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.
Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.
W ciągu 16 lat swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła) i zagraniczną (Adopcja na odległość).Centrum Informacji Obywatelskiej

www.cinfo.org.pl

Centrum Informacji Obywatelskiej (CinfO) jest agencją informacyjną utworzoną z inicjatywy stowarzyszenia Obywatelska Polska oraz Fundacji Pro Publico Bono. Powstanie CinfO stanowi realizację jednego z głównych postulatów Ruchu Jedenastego Czerwca , powołanego dla urzeczywistnienia wizji Rzeczpospolitej - budowanej w myśl zasad i wartości, których nauczał Polaków Ojciec Święty Jan Paweł II (zob. Karta Polityki Polskiej wg Jana Pawła II);
Działalność CinfO służy odnowieniu i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako wspólnota ludzi pracujących na rzecz dobra wspólnego - wspólnota zjednoczona tradycją (wspólnota pamięci) i realizująca cele polityczne zgodnie z utrwalonym w kulturze systemem norm etycznych (wspólnota etyczna); CinfO prowadzi działalność informacyjną (informacja publiczna) oraz edukacyjną; CinfO jest organizatorem debaty publicznej, rozumianej jako instrument kontroli życia publicznego i czynnik kształtowania nowych wzorców kultury politycznejDom Pojednania i Spotkań
im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku

www.dmk.pl

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku - jako dzieło specjalne - został założony w 1992 roku przez Gdańską Prowincję Braci Mniejszych Konwektualnych (Franciszkanów) .U podstaw jego istnienia znalazło się słowo " pojednanie". Pierwsze spotkania i seminaria dotyczyły przełamywania barier i odrzucania stereotypów między narodami Polski i Niemiec. Dynamiczny rozwój oraz atmosfera Domu sprawiły, iż w jego murach gościnę znajdowali obywatele całego świata. Obecnie każdego roku w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana w Gdańsku odbywa się ponad 60 spotkań, konferencji, seminariów oraz warsztatów, w których uczestniczą obywatele państw nie tylko europejskich. Jako, że wszystkie organizowane i promowane przez nas programy mają charakter międzynarodowy, nadal aktualne i ważne jest pojednanie. Nasze programy realizują różne cele. Najczęściej kierowane są do młodych ludzi, dlatego na właśnie ich potrzeby staramy się odpowiadać. I tak, poprzez pracę programową chcemy, uczestnikom naszych programów przekazywać konkretne oraz umożliwić obserwację współczesnego świata i zdobywanie o nim wiedzy w zakresie kultury, polityki i ekonomii. ...Dom Spotkań Angelusa Silesiusa

www.silesius.org.pl

O sobie : Jesteśmy instytucją edukacyjną dla młodzieży studenckiej i tej ze szkół średnich. Zależy nam szczególnie na tych, dla których wejście w życie społeczne jest utrudnione ze względu na pochodzenie, braki w edukacji, środowisko. Uwzględnienie w naszej pracy młodzieży o utrudnionym starcie życiowym oraz posługiwanie się metodami pedagogicznymi odwołującymi się do integralnego modelu wychowania, bezpośrednio nawiązują do chrześcijańskiej antropologii, szczególnie tej, jaka widoczna jest w tradycji jezuitów. Jako organizacja kościelna wpisujemy się w społeczną działalność Kościoła Katolickiego, którą pojmujemy jako otwarte, nowoczesne i profesjonalne zaangażowanie w edukację młodego pokolenia ku wartościom kultury, religii i demokracji. Nasza misja wyraża również przekonanie, że cel wspomagania rozwoju młodzieży może być osiągnięty tylko wówczas, gdy sami będziemy wykorzystywać istniejące w świecie możliwości, dzięki kontaktom, szkoleniom, rozwojowi technologicznemu, a przede wszystkim poprzez pasję poznawania nowych rzeczy i odwagę działania.Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES)

Stowarzyszenie dominikańskich braci i sióstr. Stowarzyszenie zajmuje się tematyką europejską, ma siedzibę w Brukseli oraz biura terenowe Berlinie, Krakowie, Madrycie, Strasbourgu i Pistoi. Prowadzi badania, wydaje publikacje, dokonuje analiz i studiów tematycznych; aktywnie uczestniczy w debacie o Europie.Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej

Stowarzyszenie, powstało w 1996 r. Działa na rzecz integracji europejskiej, buduje trwale kontakty między młodymi Europejczykami, upowszechnia w społeczeństwie wiedzę dotyczącą procesów integracyjnych w Europie. Organizuje i prowadzi międzynarodowe spotkania młodzieży, funduje i przyznaje staże oraz stypendia. Prowadzi także działalność naukową, publicystyczną i wydawniczą. Stowarzyszenie zrealizowało m.in. cykl Regionalnych Olimpiad i Festiwali dla Niepełnosprawnych, cykl wydarzeń społeczno- religijnych z okazji 10 rocznicy powstania katolickiego nurtu stowarzyszeń akademickich z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Patriotycznej.

.


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

www.eds-fundacja.pl

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

Cele Fundacji:
* promocja postaw obywatelskich,
* wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
* mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej, do odpowiedzialności za własne wspólnoty,
* merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskich,
* promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne,
* praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Fundacja Barka

www.barka.org.pl

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Barbara i Tomasz Sadowscy pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani i niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno- ekonomicznej.
W 1989 tych dwoje psychologów założyło pierwszy dom Barki w opuszczonym budynku szkoły we Władysławowie / na zachód od Poznania/, zamieszkując początkowo z 25 „rozbitkami życiowymi” Pierwsza Wspólnota we Władysławowie stała się odskocznią do rozwoju ruchu pomocy wzajemnej obejmującego nie tylko potrzebujących ale także nieformalne grupy obywateli, organizacje pozarządowe z kraju i z zagranicy.
Misja Barki: Fundacja Barka jest organizacją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.
Cele Fundacji Barka: Celem Fundacji Barka jest tworzenie systemu wsparcia na dla procesu integracji grup marginalizowanych, na który składają się programy obejmujące ok. 5 000 osób rocznie ( w tym osoby w kryzysach życiowych, nieformalne grupy obywateli, organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu i administracji rządowej.Fundacja PomorskaFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

www.fsd.lublin.pl

Celem statutowym FSD jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, którym z różnych powodów jest źle na świecie. Fundacja prowadzi działalność profilaktyczną poprzez przygotowywanie młodych ludzi do aktywnego działania we własnym środowisku, do samodzielności, zaradności i inicjatywy, do samokształcenia i samowychowania. Oznacza to, że istotą pracy wychowawczej jest angażowanie młodych ludzi w różne formy aktywności oraz przygotowanie ich do niej. Za priorytet podstawowy w działalności Fundacji uważa się poszukiwanie, dobór i rozwój skutecznych metod oddziaływań wychowawczych, szczególnie wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka społecznego. Budowane jest również silne środowisko młodzieżowe, które staje się przeciwwagą dla wadliwych środowisk rodzinnych. Ważną ideą działalności Fundacji jest nieustanne stwarzanie podopiecznym różnych możliwości, które kształcą, nobilitują, dają poczucie równowartości z innymi. Podstawową formą działalności FSD jest program wychowawczy Akademia Młodzieżowa, wspierany przez inne formy działalności podejmowane w FSD, takie jak: Współpraca Międzynarodowa, Instytut na Rzecz Wychowania, Dom Akademii Młodzieżowej w Motyczu Leśnym czy Ośrodek Edukacji Społecznej.Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

http://www.zakonmaltanski.pl

Zakon Maltański jest najstarszym zakonem rycerskim wywodzącym się ze wspólnoty mniszej, która w poł. XI wieku utworzyła szpital i przytułek dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Tradycja szpitalnicza i rycerska ukształtowały charakter Zakonu, którego dewizą stało się Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (z łac. Obrona Wiary i Służba Ubogim). Realizowane jest to poprzez charytatywną pracę Kawalerów i Dam Zakonu na płaszczyźnie pomocy humanitarnej, medycznej i innych działań społecznych. Działalność ta prowadzona jest obecnie w ponad 110 krajach. Jego pełna nazwa jest następująca: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego utrzymującym stosunki dyplomatyczne z 93 państwami, w tym od 9 lipca 1990 roku z Rzeczypospolitą Polską. Zakon utrzymuje ponadto kontakty z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Celem działalności Zakonu Maltańskiego w Polsce jest sprawowanie opieki medycznej i duszpasterskiej wśród chorych, niepełnosprawnych i ubogich. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, zwany dalej ZPKM, jest organem prowadzącym dla Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie. Zakład ten zajmuje się rehabilitacją dzieci z porażeniem mózgowym. Ponadto w Krakowie pracuje apteka maltańska. Poszczególne Delegatury Związku prowadzą także swoje dzieła, dla których ZPKM jest organem prowadzącym.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich powołał dwie Fundacje, w Poznaniu i Warszawie, które prowadzą dzieła szpitalne i pomocowe:

  • Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie dla osób z upośledzeniem rozwoju umysłowego oraz z zaburzeniami psychicznymi;
  • Specjalistyczną Przychodnię Onkologiczną „Pomoc Maltańska” w Poznaniu, specjalizującą się w diagnostyce i profilaktyce nowotworów piersi, narządów rodnych i skóry, a także oceny osteoporozy;
  • Warsztaty terapii zajęciowej na Ławicy w Poznaniu;
  • Centralne magazyny pomocy medycznej, znajdujące się w Radomiu i Kozienicach, których zadaniem jest dostarczanie sprzętu medycznego dla różnych podmiotów szpitalnych w kraju;
  • Szpital błogosławionego Gerarda w Olsztynie, którego podstawowym zadaniem jest opieka nad osobami w stanach terminalnych, w tym także nad pacjentami w stanie śpiączki;
  • liczne Ośrodki Pomocy i Doradztwa Zawodowego Osób Niepełnosprawnych.

Kolejną organizacją jest Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna, zajmujące się edukacją z zakresu ratownictwa medycznego oraz pomocą w tym zakresie, świadczoną wobec różnych podmiotów społecznych i kościelnych.
ZPKM organizuje w ciągu roku koncerty i bale charytatywne oraz coroczną pielgrzymkę osób niepełnosprawnych do Lourdes.

Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim został powołany w 2001 roku przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego na prośbę Prezydenta ZPKM. Jego głównym zadaniem jest organizowanie opieki duszpasterskiej nad członkami Zakonu Maltańskiego w Polsce oraz szerzenie duchowości Zakonu Szpitalników św. Jana.

W roku 2002 powołane zostało Archidiecezjalne Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim. Opiekę nad Sanktuarium Metropolita Warmiński powierzył Szpitalnikom św. Jana. Najcenniejszym obiektem kultu są Relikwie Świętego Krzyża ofiarowane Archidiecezji Warmińskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Każdego roku w pierwszą niedzielę po 14 września w Sanktuarium odbywają się archidiecezjalne uroczystości ku czci świętego Krzyża. Ponadto 24 czerwca i w pierwszą niedzielę po tym dniu odbywają się państwowe uroczystości ku czci świętego Jana Chrzciciela - patrona Zakonu Maltańskiego. Przy Sanktuarium znajduje się Dom Pielgrzyma oraz działa Ośrodek Inicjatyw Społecznych, w którym prowadzone są zajęcia taneczne, teatralne, muzyczne, plastyczne i sportowe. Uczestniczą w nich przede wszystkim ubogie dzieci i młodzież z Klebarka i okolic.
Kapelanat obejmuje swym patronatem i wsparciem Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Klebarku Wielkim, a także opiekuje się kaplicą św. Jana w Ośrodku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Łańsku.Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

www.schdw.org.pl

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW), powstało w 1993 roku, z inicjatywy Jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Grupuje polskie ośrodki kształceniowe, a także osoby prywatne, których działalność dotyczy dzieł wychowawczych Kościoła katolickiego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. W swojej działalności inspiruje się społecznym nauczaniem Kościoła katolickiego oraz duchem ekumenizmu.
Misją Stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży i wśród jej wychowawców na płaszczyźnie społecznej, religijnej, kulturalnej i fizycznej; koordynowanie, wspieranie i inicjowanie dzieł chrześcijańskich działających na tej płaszczyźnie; promocja i organizacja wolontariatu; prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej; działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; prowadzenie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty podzielające cele statutowe Stowarzyszenia.
Swoje cele statutowe SChDW realizuje, przede wszystkim, przez: projekty, kursy, seminaria, spotkania; wymianę międzynarodową młodzieży; organizowanie ośrodków i inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży i jej wychowawców; współpracę z ludźmi, którzy działają na rzecz przekraczania barier rasowych, kulturowych i społecznych w celu jednania ludzi i narodów, w myśl słów Jezusa: "aby byli jedno"; współpracę z multiplikatorami pracy wychowawczej z młodzieżą tak w Polsce jak i zagranicą, oraz z władzami i instytucjami, które zajmują się wyżej wymienionymi problemami; pozaszkolną działalność wychowawczą zorientowaną na międzyregionalną i europejską współpracę; działalność wydawniczą i oświatową w ramach Centrum Edukacyjnego SChDW.Instytut im. I. PaderewskiegoPrzymierze Rodzin

www.przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin - Organizacja Pożytku Publicznego
Podstawowy cel działalności: Pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobrych chrześcijan i obywateli. Największe osiągnięcie: I miejsce ex aequo w Konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską dziesięciolecia 1989-1999. Patronem Przymierza Rodzin jest błogosławiony Edmund Bojanowski .
Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do rodzin katolickich, ale w szeregach jego członków znajdują się też ludzie innych wyznań oraz niewierzący. Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych dziecięcych i młodzieżowych, grupach rodziców i grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. Obecnie funkcjonuje ok. 20 ośrodków, skupiających ok. 1500 osób, Grupy dziecięce i młodzieżowe prowadzone są w dużej mierze według metody harcerskiej. Program wychowawczy ma na celu rozwój dzieci pod względem duchowym, intelektualnym i fizycznym. Wychowawcami są młodzi ludzie, przeważnie studenci, a pomocnicy wychowawców rekrutują się spośród młodzieży szkół średnich. Cała kadra wychowawcza (ok. 80 osób w skali Stowarzyszenia) pracuje ochotniczo. W celu podniesienia poziomu umiejętności wychowawczych kadry organizuje się kursy, szkolenia i seminaria. Rocznie przez kursy dla wychowawców i pomocników przechodzi ok. 50 młodych ludzi. Przymierze Rodzin stawia sobie także za cel działalność oświatową i kulturalną.Stowarzyszenie NATAN

www.natan.pl

O sobie : Stowarzyszenie Pedagogów NATAN jest kontynuacją naszej działalności prowadzonej dotychczas w ramach Sekcji Katechetycznej PSPiA KLANZA. Po 11 latach działalności w ramach KLANZY założyliśmy własną, samodzielną organizację po to, aby dotychczasową działalność jeszcze mocniej rozwijać. KLANZA pozostaje dla nas środowiskiem, które współtworzyliśmy, w którym się rozwijaliśmy, z którym w dalszym ciągu współpracujemy.
Nasze Stowarzyszenie ma charakter chrześcijański. Zapisaliśmy to w statucie następująco: "Stowarzyszenie opiera swoje działania na wartościach chrześcijańskich". Dotychczasowi adresaci naszych działań to przede wszystkim katecheci. Teraz pragniemy rozszerzyć to grono. Chcemy kierować swoje propozycje także do pedagogów, nauczycieli, wychowawców i liderów grup.
Naszą misją jest przede wszystkim: 1) przyczyniać się - we współpracy z innymi środowiskami - do podnoszenia poziomu skuteczności katechezy (tak szkolnej, jak i parafialnej); 2) wypracować i propagować model szkoły łączący najlepsze tradycje nauczania i wychowania europejskiego (chrześcijańskiego, greckiego, rzymskiego) z nowoczesną metodyką (akcentującą aktywność własną wychowanka); 3) wypracować i propagować model efektywnej pracy wychowawczej w różnych środowiskach i instytucjach.
Cele określiliśmy w statucie następująco: a) "pomaganie pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, liderom grup w podnoszeniu umiejętności metodycznych; b) propagowanie modelu nauczania i wychowania, w którym dominującym czynnikiem rozwoju jest aktywność własna uczniów i wychowanków; c) wspieranie instytucji oświatowych i wychowawczych w podnoszeniu poziomu pracy dydaktycznej i wychowawczej".Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

www.3plus.pl

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” powstał z inicjatywy nieformalnego, częściowo internetowego środowiska „Pro-rodzina”. Jest zrzeszeniem rodzin tworzonych przez małżeństwa wychowujące co najmniej troje dzieci.
Celem stowarzyszenia ZDR3+ jest:
* reprezentowanie swoich członków wobec władz publicznych, dla zapewnienia konstytucyjnie zagwarantowanych praw, w tym wyrównania szans obywateli wychowujących dzieci i ich nie wychowujących, oraz uwzględnienia wartości pracy opiekuńczej i wychowawczej kobiet w domu
* prowadzenie działań dla jak najlepszego rozpoznania potrzeb licznych rodzin, i zagrożeń przed nimi stojących
* organizowanie i wspieranie działań społecznych służących dobru rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych,
* organizowanie i wspieranie prywatnych inicjatyw biznesowych prowadzących do uzyskania dla dużych rodzin, jako znaczącej grupy konsumenckiej, specjalnych ofert i przywilejów
* współpraca z podobnymi organizacjami europejskimi, zwłaszcza z ELFAC, dla zagwarantowania praw dużych rodzin w ustawodawstwie Unii Europejskiej
* promocja idei rodziny wielodzietnej poprzez konferencje, działania kulturalne i publikacje, wspieranie wszelkich działań dla dobra licznych rodzinZwiązek Harcerstwa Rzeczpospolitej

www.zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa od jego zarania, chce kontynuować zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939; pragnie twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 roku w ZHP i poza nim. Używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 r. przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu
Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.
Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.
Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków.Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA

www.ymca.pl

YMCA to nazwa organizacji o zasięgu międzynarodowym, działającej w ponad 150 krajach, zrzeszającej ponad 30 milionów ludzi ze wszystkich kontynentów. Jej światowa historia sięga połowy XIX wieku i ma swój początek w Anglii. W 2003 roku Polska YMCA obchodziła swoje 80-lecie. Mało kto wie, że to właśnie w YMCA powstały zasady gry w koszykówkę i siatkówkę. Z ruchu YMCA wywodzi się także Skauting.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów podczas obrad w Krakowie w dniu 24 czerwca 2006r. przyjęło następujące stanowisko: ZMCh "Polska YMCA" jako członek światowego ruchu YMCA swoją misję, cele i program opiera na podstawowych dokumentach: Bazie Paryskiej (1855), pryncypiach z Kampali (1973), Challenge 21 (1998) oraz Manifest YMCA Europe (2003). Działalność programowa Związku określona w Statucie jest podstawą jej funkcjonowania, zaś posiadane zasoby rzeczowe i osobowe winny służyć realizacji celów naszej organizacji. "Polska YMCA" czerpie ze swojej tradycji i historii inspirację do spełniania istotnej roli we współczesnym społeczeństwie.
Misja ZMCh "Polska YMCA": "Polska YMCA" chce służyć Polsce i wszystkim Jej obywatelom w zakresie szeroko rozumianej edukacji i wychowania, rozwijania pasji i zainteresowań, w harmonijnym rozwoju ciała, ducha i umysłu w oparciu o wartości zawarte w nauce Jezusa Chrystusa.Związek Pracodawców Towarzystwo Dzieł – CDO Polska

www.towarzystwodziel.pl

Organizacją powołana do ochrony praw i reprezentowania interesów pracodawców zrzeszonych w Towarzystwie Dzieł. Działa jko związek pracodawców na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Towarzystwo Dzieł skupia spółki prawa handlowego, kancelarie prawne i niepubliczne ZOZ, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą. Jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Organizacji bliskie jest chrześcijańskie pojmowanie pracy, jak również szeroko rozumiana obecności przedsiębiorców w życiu publicznym.

 strzałka do góry